Esasy önümler

»Galvanizli rulolar

»Reňk bilen örtülen sahypa

»PE / HDP

»Polat turba

Önümlerimiz

»Galvanizli polat plastinka

»Galvanizli polat list

»Polat turba

»Göni kebşirlenen turba

Kompaniýa (LIAOCHENG DERUNYING ÖNÜMLER WE MATERIALLAR Co., Ltd.)Jing-Jiu demir ýoluna, Jing-Han demir ýoluna we Ji-Han awtoulag ýoluna ýakyn bolan Şandongyň Liaocheng şäherinde ýerleşýär.Ulag hakykatdanam amatly;ýeri gaty ýokarydyr.Kompaniýa 2015-nji ýylda esaslandyryldy, önümlerimiziň giň görnüşi bar: bökdençsiz polat turba ýaly;Göni tikilen kebşirlenen turba;H-şöhle;Kanal polat;Burç polat;I şöhle;Tegelek polat;Tekiz polat;Gyzgyn rulonly uglerod rulony;Nusga plastinka;Pes garyndy rulon plastinka;Pes garyndyly açyk tabak;Galvanizli rulolar;Reňkli rulonly rulolar we ş.m.Biziň üpjün edijilerimiz Hebei Iron we Polat topary ýaly abraýly kompaniýalar;ŞUGANG;BAOGANG we ANGANG, soňky birnäçe ýylda dünýä bazarymyzy ösdürdik, Laosda, Mýanmada, Wýetnamda we Malaýziýada müşderilerimiz köp.

Tohum ussahanasy
Rolling ussahanasy
Aýlanmagyna garaşýaryn

Tohum ussahanasy

Rolling ussahanasy

Aýlanmagyna garaşýaryn

biz hakda

DE RUN YING

Kompaniýa häzirki zaman dolandyryş düşünjesini kabul edýär, ýokary hilli önümçilige we bitewilige amal edýär.Graduallyuwaş-ýuwaşdan global bäsdeşlik platformasyna çykdy.

Biz talap edýäris: müşderi hyzmaty, işgärleriň peýdalary, utgaşdyrylan ösüş we sosial goşant, biz hem bazar bäsleşigine işjeň gatnaşýarys.Gowy hilli we ygtybarly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegiň netijesinde köp sanly güýçli iş gatnaşyklaryny ösdürdik.

Galvanizli rulonlar hakda: sink gatlagynyň galyňlygy, müşderiniň ulanyşyna görä 40g-dan 120g-a çenli düzülip bilner.
Galvanizli rulonlar hakda: sink gatlagynyň galyňlygy, müşderiniň ulanyşyna görä 40g-dan 120g-a çenli düzülip bilner.
Reňk bilen örtülen tabak hakda: esasy reňkler deňiz gök, açyk gyzyl we goýy çal, önümleri müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.

Polat turbasy barada: Biz üznüksiz polat turbany, uzyn kebşirlenen turba, H-şöhle, kanal polat, burç polat, I şöhle, tegelek polat we tekiz polat bilen üpjün edip bileris.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Call us 13361477788 or email dry@derunying.com

Zerur bolsa, web sahypamyz ýa-da telefon arkaly maslahatlaşmak arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hyzmat etmekden hoşal bolarys.