Önümlerimiz

Weokary howa çalşygy reňkli örtük

Gysga düşündiriş:

Arza:Gurluşykda, durmuş enjamlarynda, ulagda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HDP2

Floroplastika we akril rezin garrylyga garşy gowy häsiýetlere eýedir.Polat plastinanyň çydamlylygy we poslama garşylygy polat plastinanyň üstki örtüginde ýokary çydamly örtülen polat plastinka ulanyp gowulaşyp biler.

Müşderileriň talaplaryna esaslanyp, 30 ýyldan gowrak peýdaly ömri bilen ýokary howa geçirijilik reňkli örtükli plastinka berip bileris.Reňkli örtükli plastinka önümçilik liniýasy ýokary derejeli gurluşyk önümlerinde ulanylyp bilner;awtoulag;öý enjamlary;gün panelleri;galyň örtük poslama çydamly reňkli plastinka;tor paneli;mahmal paneller;gapylar we penjireler we beýlekiler üçin reňkli plastinka.

Önümlerimizde sowuk örtük we gorag filmi hem bar.

Ftoroplastikanyň we akril reziniň gowy garramagyna garşylyk häsiýetlerine görä, polat plastinanyň üstki örtügine ýokary çydamly polat plastinanyň ulanylmagy polat plastinanyň çydamlylygyny we poslama garşylygyny ýokarlandyryp biler we aşakdaky aç-açan artykmaçlyklary bar:

HDP3

(1) Hapalanmaga garşylyk görkezijisi
(2) temperatureokary temperatura garşylyk görkezijisi 120 ℃ peçde 90 sagatlap yzygiderli gyzdyrylsa, örtük toparynda we reňkinde hiç hili üýtgeşiklik ýok.
.
.

Üçek tagtasy, gasynlanan tagta, suw geçirmeýän we gaz geçiriji tagta, poslama garşy enjamlar we komponentler, şeýle hem mebel, awtoulag gabygy, suw saklaýyş tagtasy we ş.m. ulanylyp bilner.

Gurluşykda, durmuşda ulanylýan enjamlarda, transportda we beýleki pudaklarda we reňkli örtüklere ýokary talaplary bolan önümlerde giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär