Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Sink gatlagynyň stilini sazlap bilersiňizmi?

Galvanizli list, galvanizli listiň müşderi talaplaryna laýyklykda, şol sanda arka sink gatlagy, nol sink, ownuk sink, adaty sink we uly sink ýaly güller bilen ýa-da bolmasa düzülip bilner.Sink gatlagynyň galyňlygy, müşderiniň ulanyşyna görä 40g-dan 120g-a çenli düzülip bilner.

2. Reňk palitrasynyň gatlak görnüşini saýlap bilerinmi?

Müşderileriň dürli talaplaryna laýyklykda aşakdaky görnüşleri berip bileris: poliester, poliuretan, epoksi, PVX, florokarbon we ş.m.

3. Hil kepillendirilýärmi?

Hil kepilligini şertnama goşarys we jikme-jik düşündireris.

4. Harytlarymyzyň önümçilik ýagdaýyna nädip gözegçilik etmeli?

Her ädim üçin müşderi harytlaryň ýagdaýyny barlamak üçin hakyky wagtda suratlar ýa-da wideolar ibereris.

5. Iberilenden soň resminamalar nähili?

Iberilenden soň ähli resminamalary howa arkaly ibereris.Gaplamak sanawy, täjirçilik hasap-faktura, B / L we müşderiler tarapyndan talap edilýän beýleki şahadatnamalar.

6. Töleg nähili tölenýär?

Adatça T / T ýa-da L / C-ni kabul edýäris, başga şertleri halaýan bolsaňyz, öňünden aýdyň.

7. Meniň üçin ibermegi tertiplärsiňizmi?

FOB ýa-da CIF bahasy üçin, size iberişleri gurarys, EXW bahasy üçin, ýüklemäni özüňiz düzmeli bolarsyňyz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?